Regulamin

                                                                                                                      Regualmin Sklepu internetowego Cesarska Perła

                                                                  (ważny od 25 grudnia 2014 roku)


 

 

1. Sklep Internetowy cesarskaperla.pl działający pod adresem www.cesarskaperla.pl prowadzony jest przez firmę "Cesarska Perła Laskus Krzysztof" z siedzibą przy ul. Wilgi 36 A, 04-831 Warszwa, NIP 952-138-12-22, REGON 016317718  na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 84603  wydanego przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy i zwany jest dalej „Sprzedawcą”.

 

2. Zamawiający w sklepie internetowym cesarskaperla.pl zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podczas rejestracji na stronie cesarskaperla.pl lub składania zmówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.


3. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@cesarskaperla.pl lub pod numerem telefonu (22) 872 00 15 (opłata według cennika danego operatora).

                                                   

§ 1Realizacja zmówienia

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę cesarskaperla.pl, na której można dokonywać zamówień. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej Produktem.

2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie wybierając Produkty za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”. Następnie za pomocą opcji „Do kasy” przechodzi do modułu umożliwiającego wybór sposobu odbioru i płatności za dokonane zamówienie.

3. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4. Sprzedawca wysyła potwierdzenie wysłania zamówienia na wybrany przez Klienta adres e-mail.


5. W trakcie składania zamówienia Klient wskazuje:
- zamawiany towar
- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być dwa różne adresy.
- sposób dostawy
- sposób płatności

 

6. Wiążące dla obu stron transakcji są informacje odnośnie ceny produktu, kosztów dostawy  oraz pozostałe warunki widniejące przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.    

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe  wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza  zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Błędne lub niedokładne podanie adresu przez Klienta uniemożliwi lub opóźni dostarczenie zamówionego towaru/realizację zamówienia.


8. Każde zamówienie przesłane do Sprzedawcy jest potwierdzane drogą elektroniczną lub telefonicznie przez pracownika sklepu.  Podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych w formularzu zamówienia przez Klienta uniemożliwi przyjęcie zamówienia.


9. Do każdego zamówienia dołączamy dowód zakupu w postaci paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT (w przypadku faktury VAT prosimy o przesłanie potrzebnych danych).


10. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.         


                                                 § 2.  Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@cesarskaperla.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 872 00 15(opłata według cennika danego operatora). .
 
3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia, bądź też danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 

 

                                                         § 3 . Formy płatności

1.  Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy        

  odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

- przelew na rachunek bankowy: 09 1140 2004 0000 3302 4010 5124 (mbank) 

- płatność w systemie IAI S.A. oraz przelewy24.pl

 

Odbierając zamówiony towar w sklepie Cesarska Perła ul. Walcownicza 14 pawilon 19 04-921 Warszawa możecie Państwo zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.                                                        § 4  . Ceny towarów

1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych. W cenie produktu nie są zawarte koszty przesyłki.


2. Ceny kawy i herbaty oraz innych produktów sprzedawanych na wagę podawane są za 50 gram Produktu lub jego wielokrotność.       


3. Łączna kwota za dokonane zamówienie jest podawana na stronie www.cesarskaperla.pl   po zaakceptowaniu sposobu dostawy i płatności oraz jest wysyłana klientowi w postaci wiadomości elektronicznej na adres e-mailowy podawany w trakcie rejestracji.


                                     § 5. Termin realizacji zamówień, wysyłka i koszty dostawy.

1. Czas realizacji zamówienia wynosi przeciętnie od 1 do 2 dni roboczych. Całkowity czas realizacji łącznie z dostawą zamówienia zależy od wyboru firmy dostarczającej przesyłkę - dla Poczty Polskiej jest to od 2 do 4 dni roboczych, a dla firmy kurierskiej 2-3 dni roboczych. W przypadku płatności przelewem czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu.


2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- firmy kurierskiej UPS 

Możliwy jest również odbiór osobisty w punkcie obsługi Sprzedawcy (ul. Walcownicza 14 paw. 19 wejście od ulicy Filmowej,  Warszawa – Falenica , bazar. tel. 22 872 00 15). 

3. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia i wybranego sposobu płatności        

               

                                                                        4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do punktu obsługi . O możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową.

5. Zamówiony towar wysyłamy za darmo przy przekroczeniu wartości zamówienia wynoszącego 150 zł.

 

6. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.                                                                   § 6. Warunki reklamacji

 

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy.

3. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

4. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@cesarskaperla.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej

8. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy  i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.


10. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
                                                     § 7 . Prawo odstąpienia od umowy  (zwrot)

1. W okresie 14 dni od otrzymania nabytego produktu, Klient który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od  tej  umowy bez przyczyny i ponoszenia kosztów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827). Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

2. Rozpoczęcie 14 dniowego okresu, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy następuje w momencie otrzymania zamówionego produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór jest zamieszczony pod regulaminem). Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 

4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części.

5. Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres e-mail: sklep@cesarskaperla.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane pocztą tradycyjną  na adres: Cesarska Perła Laskus Krzysztof ul. Wilgi 36 A 04-831 Warszawa. Sprzedawca na podany przez  Klienta adres e-mail  prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 

7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać zwrot środków za Produkt w inny sposób należy tę informację wpisać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.


10. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,

nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał

w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza

rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne

albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej;

 

 

 

 


                                                                  § 8. Dane osobowe


1. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym cesarskaperla.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym cesarskaperla.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Klienci Sklepu internetowego cesarskaperla.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.


3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego cesarskaperla.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim niebiorącym udziału w realizacji zamówienia.

4. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych można znaleźć w sekcji Polityka prywatności                                                               § 9.  Postanowienia końcowe

1. Produkty prezentowane ma stronach Sklepu Internetowego cesarskaperla.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 

2. Sklep Internetowy cesarskaperla.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

 W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie opisu lub danych technicznych prosimy o kontakt z obsługą Sklepu, która udzieli Klientowi niezbędnych informacji   w tym zakresie. Gdyby jednak dane prezentowane na stronie sklepu w dniu złożenia zamówienia przez Klienta nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14  dni od daty otrzymania towaru ma on prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

 

 

 

 

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: Cesarska Perła Laskus Krzysztof ul. Wilgi 36 A 04-831 Warszawa                              

   e-mail:  sklep@cesarskaperla.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/oświadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

 

– Adres konsumenta (-ów)

 

– Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

                                                          Regulamin Sklepu Internetowego Cesarska Perła

                                                                        (ważny do 24 grudnia 2014 roku )                                                                                  I. Postanowienia Ogólne

Sklep Internetowy cesarskaperla.pl działający pod adresem www.cesarskaperla.pl prowadzony jest przez firmę "Cesarska Perła Laskus Krzysztof" z siedzibą przy ul. Wilgi 36 A, 04-831 Warszawa, NIP 952-138-12-22, REGON 016317718 prowadzoną na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 84603  wydanego przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@cesarskaperla.pl lub pod numerem telefonu (22) 872 00 15 (opłata według cennika danego operatora).

                                                                                 II. Realizacja zmówienia

1. Klient może składać zamówienie  w Sklepie Interenetowym cesarskaperla.pl przez całą dobę za pośrednictwem strony   internetowej www.cesarskaperla.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie wybierając produkty za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”. Następnie za pomocą opcji „Do kasy” przechodzi do modułu umożliwiającego wybór sposobu odbioru i płatności za dokonane zamówienie.

2. W trakcie składania zamówienia Klient wskazuje:
- zamawiany towar
- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Mogą to być - dwa różne adresy.
- sposób dostawy
- sposób płatności

 

3. Wiążące dla obu stron transakcji są informacje odnośnie ceny produktu, kosztów dostawy  oraz pozostałe warunki widniejące przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.    

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe  wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza  zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. Błędne lub niedokładne podanie adresu przez Klienta uniemożliwi lub opóźni dostarczenie zamówionego towaru/realizację zamówienia.


5. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane drogą elektroniczną lub telefonicznie przez pracownika Sklepu.  Podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych w formularzu zamówienia przez Klienta uniemożliwi przyjęcie zamówienia.


6. Do każdego zamówienia dołączamy dowód zakupu w postaci paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT (w przypadku faktury VAT prosimy o przesłanie potrzebnych danych).


7. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.         


                                                                                   III. Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

2. Zmian można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@cesarskaperla.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 872 00 15.
 
3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia, bądź też danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 

 

                                                                                        IV. Formy płatności

1.    Za produkty zamówione w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:  
- Gotówką przy odbiorze w punkcie sprzedaży 
- Za pobraniem – gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru
- Przelewem na rachunek bankowy: 09 1140 2004 0000 3302 4010 5124 (mbank) 
- Za pośrednictwem serwisu płatności.pl, przelewem elektronicznym lub kartą kredytową                                                                                            V. Ceny towarów

1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych. W cenie produktu nie są zawarte koszty przesyłki.


2. Ceny kawy i herbaty oraz innych produktów sprzedawanych na wagę podawane są za 50 gram produktu lub jego wielokrotność.       


3. Łączna kwota za dokonane zamówienie jest podawana na stronie www.cesarskaperla.pl   po zaakceptowaniu sposobu dostawy i płatności oraz jest wysyłana klientowi w postaci wiadomości elektronicznej na adres e-mailowy podawany w trakcie rejestracji.


                                                                                        VI.    Wysyłka i Zwroty

1. Czas realizacji zamówienia wynosi przeciętnie od 1 do 2 dni roboczych. Całkowity czas realizacji łącznie z dostawą zamówienia zależy od wyboru firmy dostarczającej przesyłkę - dla Poczty Polskiej jest to od 2 do 3 dni roboczych, a dla firmy kurierskiej 24 godziny. W przypadku płatności przelewem czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu.

2. Wysyłka towaru realizowana jest zazwyczaj w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty (obowiązuje w dni robocze tj. poniedziałek - piątek, w które nadajemy paczki). Zakupy, za które wpłaty wpłynęły w piątek po godz. 14.00 oraz w sobotę i niedzielę są wysłane w poniedziałek. 

3. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem:

- Poczty Polskiej

- firmy kurierskiej UPS 

Możliwy jest również odbiór osobisty w sklepie (ul. Walcownicza 14 paw. 19 wejście od ulicy Filmowej, bazar Warszawa – Falenica tel. 22 872 00 15). 
  

4. Koszt dostawy uzależniony jest od warości zamówienia i wybranego sposobu płatności        

               

                                                                        Kwota zamówienia

                                                             0 - 100 zł                    100,01 - 150 zł                powyżej 150,01

Poczta Polska przelew                  11 zł                                 5,5 zł                             0 zł

Poczta Polska pobranie                15 zł                                 7,5 zł                             0 zł

Kurier UPU przelew                      18 zł                                    9 zł                             0 zł 

Kurier DPD pobranie                    20 zł                                  10 zł                             0 zł


5. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do sklepu. O możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową.

6. Zamówiony towar wysyłamy za darmo przy przekroczeniu wartości zamówienia wynoszacego 150 zł.

 

7. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany na formularzu zamówienia.                                                                                                VII. Warunki reklamacji

1. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do jego wymiany bądź zwrotu pieniędzy.     

 

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

3. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu reklamacyjnego reklamowany towar prosimy odesłać wraz z dowodem zakupu, który Klient otrzymał przy dostawie oraz z opisem reklamacji na adres Sklepu internetowego cesarskaperla.pl.

 

4. Sklep Internetowy cesarskaperla.pl w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy cesarskaperla.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami przesyłki w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.


                                                                      VIII. Prawo odstąpienia od umowy  (zwrot)


1. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstapienia od umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)) składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie z podaniem danych personalnych oraz sposobu zwrotu należności.

2. Zgodnie z art. 10.3. pkt. 5 Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo do odstąpienia od umowy (jeżeli strony nie umówiły się inaczej) nie przysługuje w wypadkach:

 

a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumentaich oryginalnego      opakowania;

b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

c. świadczeń o właścwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. zamówienia specjalne, o których mowa w niniejszym regulaminie;

d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

e. dostarczania prasy;

f. usług w zakresie gier hazardowych.

 

3. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni (czternastu) dni od momentu otrzymania przez Sklep pisemnego odstąpienia od umowy.

                                                                                      IX. Dane osobowe


1. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym cesarskaperla.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym cesarskaperla.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Klienci Sklepu internetowego cesarskaperla.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.


3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego cesarskaperla.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim niebiorącym udziału w realizacji zamówienia.

4. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych można znaleźć w sekcji Polityka prywatności                                                                             X. Postanowienia końcowe

1. Produkty prezentowane ma stronach Sklepu Internetowego cesarskaperla.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 

2. Sklep Internetowy cesarskaperla.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

 W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie opisu lub danych technicznych prosimy o kontakt z obsługą Sklepu, która udzieli Klientowi niezbędnych informacji   w tym zakresie. Gdyby jednak dane prezentowane na stronie sklepu w dniu złożenia zamówienia przez Klienta nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10  dni od daty otrzymania towaru ma on prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).     

 

                                                                                                                                                                                                                                               

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel